รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น

# Title Version Description Size Hits Download
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 283.92 KB 7 Download Preview
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 68.27 KB 7 Download Preview
ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒)(ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๔.๕/ว๑๕๓๑) 42.96 KB 6 Download Preview
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔) 360.08 KB 5 Download Preview
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 1.92 MB 9 Download Preview
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 4.47 MB 10 Download Preview
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 4.39 MB 8 Download Preview
รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 1.38 MB 10 Download Preview
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 1.43 MB 15 Download Preview
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2561 4.86 MB 9 Download Preview

เกี่ยวกับหน่วยงาน

Facebook

จำนวนผู้เข้าชม

031180
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
131
229
1012
16980
2285
7161
31180

Your IP: 3.215.182.81
2020-04-09 08:17