การใช้จ่ายเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

# Title Version Description Size Hits Download
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2559 43.28 KB 66 Download Preview
แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2561-2565 484.56 KB 120 Download Preview
ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง ยกเลิกประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล แล 25.68 KB 10 Download Preview
การติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนตามโครงการแห่เทียนเข้าพรรษาไทย-กัมพูชา ประจำปี 2562 4.82 MB 112 Download Preview
คำสั่งที่ 351/2562 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานติดตามและประเมินการใช้จ่ายเงินอุดหนุน 2.28 MB 159 Download Preview
หนังสือที่ สร 79001/384 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 เรื่อง การขอรับเงินอุดหนุนโครงการแห่เทียนพรรษาเชื่อมสัมพันธไม่ตรีไทย-กัมพูชา ประจำปี 2562 1.12 MB 23 Download Preview
หนังสือที่ สร 79001/385 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 เรื่อง แจ้งหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินอุดหนุน 2.08 MB 65 Download Preview

จำนวนผู้เข้าชม

120550
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
461
491
1466
103943
17338
20777
120550

Your IP: 3.234.250.24
2020-09-29 20:11

การบริหารงาน