คู่มือสำหรับประชาชน

# Title Version Description Size Hits Download
1. การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร 70.38 KB 8 Download Preview
2. การขอใบอนุญาตจัดตังสถานที่จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร 79.43 KB 7 Download Preview
3.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล 80.56 KB 7 Download Preview
4.การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน 63.31 KB 6 Download Preview
5.การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 72.82 KB 6 Download Preview
6.การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร 78.19 KB 5 Download Preview
7.การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 89.39 KB 8 Download Preview
8.การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร 79.12 KB 7 Download Preview
9.การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21 88.80 KB 8 Download Preview
10.การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33 75.40 KB 8 Download Preview
11.การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22 80.53 KB 7 Download Preview
12.การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ 90.17 KB 6 Download Preview
13. การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 87.22 KB 6 Download Preview
14.การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า 2499 90.80 KB 5 Download Preview
16.การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 90.79 KB 8 Download Preview
15.การจดทะเบียนพาณิชย์เปลี่ยนแปลงรายการ 85.57 KB 7 Download Preview
17.การแจ้งขุดดิน 76.20 KB 8 Download Preview
18.การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 80.00 KB 6 Download Preview
20.การแจ้งถมดิน 75.15 KB 7 Download Preview
19.การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 91.77 KB 8 Download Preview
21.การรับชำระภาษีป้าย 70.35 KB 7 Download Preview
22.การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 71.67 KB 11 Download Preview
24.การลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูง 74.05 KB 7 Download Preview
23.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยควา 71.70 KB 7 Download Preview
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานในระบบแท่ง 2.16 MB 6 Download Preview
คู่มือแบบการร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น 2535 1.48 MB 9 Download Preview
1.11(5)แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรม 205.82 KB 4 Download Preview
1.11(5)แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรม 228.98 KB 6 Download Preview

เกี่ยวกับหน่วยงาน

Facebook

จำนวนผู้เข้าชม

029399
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
220
284
1419
14991
504
7161
29399

Your IP: 3.235.66.217
2020-04-02 12:31