คู่มือสำหรับประชาชน

# Title Version Description Size Hits Download
1. การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร 70.38 KB 13 Download Preview
2. การขอใบอนุญาตจัดตังสถานที่จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร 79.43 KB 9 Download Preview
3.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล 80.56 KB 10 Download Preview
4.การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน 63.31 KB 7 Download Preview
5.การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 72.82 KB 10 Download Preview
6.การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร 78.19 KB 8 Download Preview
7.การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 89.39 KB 11 Download Preview
8.การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร 79.12 KB 8 Download Preview
9.การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21 88.80 KB 12 Download Preview
10.การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33 75.40 KB 10 Download Preview
11.การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22 80.53 KB 9 Download Preview
12.การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ 90.17 KB 9 Download Preview
13. การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 87.22 KB 9 Download Preview
14.การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า 2499 90.80 KB 7 Download Preview
16.การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 90.79 KB 10 Download Preview
15.การจดทะเบียนพาณิชย์เปลี่ยนแปลงรายการ 85.57 KB 10 Download Preview
17.การแจ้งขุดดิน 76.20 KB 9 Download Preview
18.การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 80.00 KB 8 Download Preview
20.การแจ้งถมดิน 75.15 KB 12 Download Preview
19.การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 91.77 KB 9 Download Preview
21.การรับชำระภาษีป้าย 70.35 KB 9 Download Preview
22.การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 71.67 KB 16 Download Preview
24.การลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูง 74.05 KB 10 Download Preview
23.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยควา 71.70 KB 12 Download Preview
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานในระบบแท่ง 2.16 MB 9 Download Preview
คู่มือแบบการร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น 2535 1.48 MB 15 Download Preview
1.11(5)แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรม 205.82 KB 5 Download Preview
1.11(5)แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรม 228.98 KB 11 Download Preview

จำนวนผู้เข้าชม

067075
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
204
741
2226
50986
3533
16271
67075

Your IP: 18.232.188.89
2020-07-10 09:29